Skip to main content


Czas to pieniądz


Zautomatyzowany niebinarny kooperatystyczny socjalizm w warunkach Wszechkryzysu. Materiał do dyskusji.

tl,dr: wprowadzenie społecznościowej waluty opartej na oferowanym na cele społecznie użyteczne czasie pracy/zaangażowania osobistego.

Zanim TePeWu zacznie działać na docelowej zasadzie od każdego według możliwości, każdemu według potrzeb, musi najpierw zacząć działać w ogóle.
Żeby zacząć działać w ogóle, potrzebujemy przejść od luźnej grupki osób znających się online i dorywczo dyskutujących na zbliżone tematy do luźnej grupki ludzi znających się online, robiących wspólnie (chociaż zdalnie) rzeczy zgodnie z planem, prowadzącym do utworzenia TePeWu jako trwałej i zrównoważonej gospodarczo społeczności.

Nie da się (w sensie praktycznym) tego zrobić jednym wielkim skokiem wiary. Potrzebny jest most nad bulgocącą toksyczną magmą, radioaktywnym odpadem kapitalizmu, który oddziela nas od wolności.

A tak konkretnie, bez poezji?

W niniejszym tekście szukam odpowiedzi na następujące pytania, zadane z pozycji osoby, która "chciałaby, a boi się" zaangażować w tworzenie TePeWu (czy innej kooperatywnej społeczności o charakterze gospodarczym).
-- Jak mogę się włączyć, jeśli moje umiejętności mają się nijak do tego, czego potrzebuje TePeWu?
-- Nie chcę dawać TePeWu pieniędzy, a chcę jakoś pomóc, nie zaburzając zbytnio swojego normalnego życia.
-- Mogę coś zrobić dla TePeWu, ale potrzebuję dostać coś w zamian.

UWAGA #1: w tym tekście świadomie unikam dyskusji o tym jak (w sensie technicznym) taką odpowiedź zrealizować. Możliwości jest sporo, ale dzisiaj chodzi mi o rozmowę o zasadzie działania.

UWAGA #2: Gdziekolwiek w tym tekście piszę o #TePeWu, proszę to traktować jako "placeholder" -- te same mechanizmy można będzie zastosować do wszystkich inicjatyw "po naszej stronie ulicy".


Czas to pieniądz (CTP)

Porozmawiajmy o niekapitalistycznym pieniądzu, opartym na czasie pracy. Każd* z nas ma do dyspozycji ileś godzin dziennie, tygodniowo, miesięcznie itd. Dużą część zużywamy na to, na co musimy: na przetrwanie w kapitalizmie. Zawsze jednak pozostaje jakaś ilość godzin, które możemy wykorzystać tak, jak chcemy. To jest nasze bogactwo. Decydując się na pomoc tej czy innej osobie lub inicjatywie, wykorzystujemy nasze bogactwo, aby zmieniać świat. Nasz czas działania to jedyna prawdziwa waluta w kosmosie.

Jak powstaje CTP?

CTP powstaje, gdy:
-- osoba X wykonał* użyteczną pracę na rzecz społeczności;
-- społeczność (zgodnie z własnymi zasadami) potwierdziła, że praca była potrzebna i wykonana w sposób właściwy;
-- osob* odpowiedzialn* za prowadzenie rejestru zapisał* na koncie X odpowiednią liczbę CTP.

Przykład:
-- społeczność ogłasza, że potrzebuje pomocy w uruchomieniu i skonfigurowaniu serwera Yunohost oraz podstawowych aplikacji do korzystania z Fediversum i jest gotowa zapłacić za to 10 CTT.
-- X zgłasza się do wykonania pracy.
-- po wykonaniu i zaakceptowaniu transakcji przez obie strony, na koncie X pojawia się 10 jednostek CTP.

Jak wykorzystać posiadane CTP?

CTP, jak każdą walutę, można wydać wszędzie tam, gdzie jest przyjmowana. Dlatego bardzo ważną grupą wsparcia społeczności będą osoby, deklarujące, że za swoją pracę przyjmą określoną ilość CTP miesięcznie.

Przykład:
-- X, mając na koncie np. 10 CTP, zgłasza się do Y, któr* deklaruje, że może sprzątać ogrody, składać komputery i tłumaczyć z angielskiego i jest gotow* przyjąć za te usługi do 20 CTP miesięcznie.
-- X zamawia u Y tłumaczenie z angielskiego 30 stron tekstu i płaci za to 6 CTP. Nazwijmy to transakcją ODO (osoba do osoby).

Co się teraz dzieje?
1. Na koncie X saldo zmienia się z 10 CTP na 4 CTP
2. Na koncie Y miesięczny limit przyjmowania CTP zmienia się z 20 CTP na 14 CTP (zresetuje się na początku kolejnego miesiąca)
3. Rejestr odnotowuje transakcję i ewentualne komentarze, zgodnie z zasadami przyjętymi przez społeczność.Zauważcie, że wydane ODO CTP *znika*, co zapobiega inflacji oraz gromadzeniu bogactwa przez handel i spekulację. Tak samo znika niewykorzystany w danym miesiącu limit przyjmowania CTP w ramach ODO.

Jak to się ma do wspierania społeczności?

Ano dość prosto. Możesz wspierać #TePeWu (czy dowolną społeczność, używającą CTP) na dwa sposoby:

1. Ogłaszając, że w miesiącu jesteś gotow* wykonać (tu wstaw listę prac) za np. 10 CTP. W ten sposób uwiarygadniasz walutę (Twój oferowany czas jest dla CTP tym, czym złoto dla waluty kruszcowej).

2. Wykonując dla TePeWu użyteczną pracę (najlepiej ogłoszoną na publicznej liście), i inkasując za nią CTP.

Jak zapobiegać oszustwom?

Przede wszystkim przejrzystość. Informacje o rozliczeniach i przepływach (z zastrzeżeniem danych osobowych) powinny być publicznie dostępne. Obejmuje to:

-- Ogłoszenia osób przyjmujących CTP, z bieżącą aktualizacją stanu ich limitu.
-- Ogłoszenia społeczności o tym, jakie prace są potrzebne, oraz o pracach wykonanych spoza listy -- oczywiście z podanymi cenami w CTP.
-- Zanonimizowany (a co najmniej pseudonimizowany) rejestr transakcji/przepływów CTP.

Dodatkowo społeczność _może_ wprowadzić system komentarzy dla tworzenia rejestru reputacji osób, żeby osoba wchodząca w transakcję ODO miała lepszą wiedzę, z kim ma do czynienia.

Bardzo proszę o pytania i komentarze.

#BankCzasu #kooperatywa #czastopieniądz #dodyskusji #CTP #społeczność #TePeWu #pieniądze
@MiKlo:~/eu/pl/privacy$:idle: @Kuba Orlik
Istotą TePeWu nie jest wymiana świadczeń. CTP jest przejściowym narzędziem, które może pomóc rozliczać działalność zewnętrznych wolontariuszy. Ale nie jest elementem wewnętrznego ekosystemu TePeWu.

Z prawnego punktu widzenia TePeWu może (o ile założyciele nie zadecydują inaczej) być stowarzyszeniem, prowadzącym działalność gospodarczą i odpłatną działalność pożytku publicznego, oraz przyjmującym dotacja i darowizny (w tym w postaci pracy wolontariuszy).

Pozostająca po pokryciu kosztów działalności nadwyżka będzie redystrybuowana zgodnie ze statutem i decyzjami członków stowarzyszenia. Wszystko absolutnie legalnie i przejrzyście.
@ @
This entry was edited (5 months ago)
@MiKlo:~/eu/pl/privacy$:idle: Dokładnie tak. Poczucie/ocena alienacji danej pracy będzie różne u różnych osób. Pisałem o tym w artykule. Z jednej strony mamy różnice interesów. Moją pracę w fabryce mogę odbierać jako wyalienowana i bezsensowną, podczas gdy właściciel fabryki uważa ją za bardzo zintegrowaną (z jego dążeniem do zysków) Jeśli jest to w dodatku fabryka kondomów, to zewnętrzni obserwatorzy także mogą się znacząco różnić w jej ocenie. Zapraszam Cię do lektury mojego artykułu, tam jest to dość wielostronnie zanalizowane.
Spoiler: nie, nie ma jednego zobiektywizowanego kryterium. Każdy szuka właściwego sobie punktu na mapie.

Anegdotka: moja starsza siostra ogłosiła kiedyś na obiedzie rodzinnym (mając już koło 40 lat), że wreszcie znalazła sens w życiu. Została księgową. I do emerytury była szczęśliwą i spełnioną księgową.
@


Time is Money


Automated nonbinary cooperative socialism in an All-Crisis environment. Discussion starter.

tl,dr: the introduction of a community currency based on time of work/personal involvement offered for socially useful purposes.

Before TePeWu can operate on the target principle of from each according to their ability, to each according to their need, it must first begin to operate at all.

To start working at all, we need to move from a loose group of people knowing each other online and casually discussing similar topics to a loose group of people knowing each other online and doing things together (albeit remotely) according to a plan leading to the creation of TePeWu as a sustainable and economically viable community.

This cannot (in a practical sense) be done in one giant leap of faith. It takes a bridge over the bubbling toxic magma, the radioactive waste of capitalism, that separates us from freedom.

But how it is going to work practically, without poetry?

In this text, I seek answers to the following questions, raised from the position of someone who "would like to, but is afraid" to get involved in the creation of a TePeWu (or other cooperative community of an economic nature).

-- How can I get involved if my skills are nowhere near what TePeWu needs?

-- I don't want to give money to TePeWu, but I want to help somehow without disrupting my normal life too much.

-- I can do something for TePeWu, but I need to get something in return.


NOTE #1: in this text I deliberately avoid discussing how (in a technical sense) to implement such a mechanism. There are quite a few possibilities, but today let us talk about the principle of operation.

NOTE #2: Wherever I write about #TePeW in this text, please treat it as a "placeholder" -- the same mechanism can be applied to all initiatives "on our side of the street".

Time is money (CTP -- Czas To Pieniądz in Polish)

Let's talk about non-capitalist money, based on labor time.
Each of us has a number of hours per day, per week, per month, etc. Much of it is used up doing what we have to do: survive under capitalism. But there is always some amount of hours left over that we can use as we wish. This is our wealth. By choosing to help this or that person or initiative, we use our wealth to change the world. Our action time is the only real currency in the universe.

How is CTP created?

CTP is created when:
-- person X has done useful work for the community;
-- the community (according to its own rules) has confirmed that the work was needed and done properly;
-- the person responsible for maintaining the record has credited the appropriate number of CTPs to X's account.

Example:
-- the community announces that it needs someone to set up and configure the Yunohost server and basic applications to use Fediversum, and is willing to pay 10 CTP for the job done.
-- X offers to do the work.
-- once the transaction is completed and confirmed by both parties, 10 CTP units appear in X's account.

How do I spend my CTPs?

CTP, like any currency, can be spent wherever it is accepted. Therefore, a very important community support group will be people who declare that they will accept a certain amount of CTP per month for their work.

Example:
-- X, with, say, 10 CTP in their account, approaches Y, who declares that they can clean gardens, assemble computers or translate from English and is willing to accept up to 20 CTP per month for these services.
-- X asks Y to translate 30 pages of text from English and pays 6 CTP for it. Let's call this an P2P (person to person) transaction.

What happens now?
1. the balance in X's account changes from 10 CTP to 4 CTP
2. in account Y the monthly CTP receipt limit changes from 20 CTP to 14 CTP (resets at the beginning of the next month)
3. the registry records the transaction and any comments, according to the rules adopted by the community.Note that the CTP *disappears* when spent ODO, which prevents inflation and the accumulation of wealth through trading and speculation.
Likewise, ODO's unused CTP intake limit for the month disappears.

How does this relate to supporting the community?

Well, quite simply. You can support #TePeWu (or any community using CTP) in two ways:

1. By announcing that you are willing to do (insert list of work here) per month for, say, 10 CTPs. This is how you make the currency credible (your offered time is to CTP what gold is to bullion currency).

2. By doing useful work for TePeWu (preferably announced on a public list) and collecting CTP for it.

How to prevent fraud?

First and foremost, transparency. Billing and flow information (subject to personal information) should be publicly available. This includes:

-- Announcements of those accepting CTP, with ongoing updates of their quota status.
-- Announcements from the community about what work is needed, and about work done from outside the list -- with CTP prices listed, of course.
-- An anonymized (or at least pseudonymized) record of CTP transactions/flows.

Additionally, the community _could_ introduce a comment system for creating a reputation registry of people, so that the person entering an ODO transaction has a better idea of who they are dealing with.

Questions and comments are very welcome.

#TimeBank #cooperative #timemoney #discussion #CTP #community #TePeWu #money


Fediwersum 21 PL Część pierwsza prezentacji.


https://tepewu.pl/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/Fediwersum2021PLGeneralPart1.pdf

Lepsza infrastruktura sieciowa dla sektora społecznego.
Komunikacja, informacja i kooperacja pod kontrolą społeczną.
Interoperacyjność techniczna dla interoperacyjności społecznej.

Część pierwsza:
o tym, jak działają oligopolistyczne korpomedia (na przykładzie Facebooka)
i dlaczego sektor społeczny potrzebuje podjąć działania,
żeby stworzyć własną przestrzeń sieci społecznościowych.
A także jak działa Fediwersum i dlaczego jest lepszym środowiskiem
dla inicjatyw społecznych.

CC-BY-SA Petros Polonos & Towarzystwo Pomocy Wzajemnej

!Towarzystwo Pomocy Wzajemnej

#fediwersum #fediverse #społeczności #korpomedia #TePeWu #CC-BY-SA #Fediwersum21PL

2 people reshared this

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.