Skip to main content
Każda osoba dzisiaj przełamująca w sobie opory, aby w końcu dokonać apostazji; każda osoba zastanawiająca się "co jest ze mną nie tak", gdy jej katecheta czy wikary, czy rodzice mówią tym szczególnym tonem "modlę się za ciebie..."; każda osoba, która, już wolna, wzdryga się, przechodząc obok kościoła; wszystkie one zostały kiedyś ochrzczone. Bezradne, niewiedzące co się dzieje, wrzucone na taśmę indoktrynacji i prania mózgu. Przekupywane prezentami na "pierwszą komunię", zastraszane opowieściami o karze za grzechy, zmuszane do konformizmu, żeby nie przynieść wstydu rodzinie.

To jest trauma, która zostaje na zawsze. Większość po prostu z tym żyje. Część wyrywa się na wolność, ale na zawsze ma w sobie tę dramatyczną reakcję bólu i buntu na każdy bodziec przypominający o ich przeżyciach. Jednostki zaledwie dostają szansę, żeby przepracować to wszystko i odzyskać równowagę.

To jest najpowszechniejsza ludzka tragedia w Polsce.
Zastanów się, czy chcesz, aby dzieciom, które rodzą się w Twojej rodzinie, wśród Twoich przyjaciół i znajomych, zrobiono tę krzywdę. Być może jest coś, co możesz w tej sprawie zrobić?

#chrzest #apostazja #PranieMózgu #Dzieci #PrawaCzłowieka #KRK
This entry was edited (4 months ago)
The illustration says: "The priest is already waiting... I am 11 weeks old"

Every person today struggling internally to declare apostasy; every person wondering "what's wrong with me" when their catechist or vicar or parents say in that particular tone "I pray for you..."; every person who, now free, flinches as they walk past the church; they were all once baptized. Helpless, not knowing what's going on, thrown into a conveyor belt of indoctrination and brainwashing. Bribed with gifts for "first communion," intimidated with stories of punishment for sins, forced into conformity so as not to bring shame on the family.

This is a trauma that stays forever. Most just live with it. Some break free, but forever have this dramatic reaction of pain and rebellion to any stimulus that reminds them of their experiences. Individuals barely get a chance to work through it all and regain their balance.

This is the most common human tragedy in Poland.
Think about whether you want the children who are born into your family, your friends and acquaintances to have this harm done to them. Perhaps there is something you can do about it?

#baptizm #Christianity #children #brainwashing #RomanCatholicChurch

This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.